Di tích khu kinh tế thanh niên

Di tích khu kinh tế thanh niên

DI TÍCH KHU KINH TẾ THANH NIÊN - XÃ MINH ĐÀI  Giới thiệu Cuối năm 1971, nhiều đội TNXP chống Mỹ cứu nước (tập trung) nhiệm kỳ I được giải thể, lực lượng TNXP giảm từ 7 vạn người xuống còn 1,3 vạn người. Bộ máy chỉ đạo TNXP các cấp cũng thu hẹp dần. Trước tình hình đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã nghiên cứu, đề xuất với Trung ương Đảng và Chính phủ xây dựng thí điểm mô hình “Khu kinh tế Thanh niên” nhằm...

Văn hóa lịch sử Khu Kinh Tế Thanh Niên

Văn hóa lịch sử Khu Kinh Tế Thanh Niên

DI TÍCH KHU KINH TẾ THANH NIÊN - XÃ MINH ĐÀI - HUYỆN TÂN SƠN Với đội hình tổ chức như một đơn vị TNXP, vừa sản xuất vừa sẵn...

Công trình liên quan di tích Khu Kinh Tế Thanh Niên

Công trình liên quan di tích Khu Kinh Tế Thanh Niên

DI TÍCH KHU KINH TẾ THANH NIÊN - XÃ MINH ĐÀI - HUYỆN TÂN SƠN Nghĩa trang liệt sĩ:  Ban lãnh đạo Khu kinh tế Thanh niên đã cho xây...

Sự kiện ngày lễ Khu Kinh Tế Thanh Niên

Sự kiện ngày lễ Khu Kinh Tế Thanh Niên

DI TÍCH KHU KINH TẾ THANH NIÊN - XÃ MINH ĐÀI - HUYỆN TÂN SƠN Những ngày lễ liên quan đến Khu kinh tế Thanh niên xã Minh Đài bao...